RODO

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Notariusz Rafał Mazur lub Dariusz
Karczmarczyk, prowadzący Kancelarię Notarialną w Grójcu , przy ulicy Bankowej pod nr 1 lok.
2, nr telefonu 48 664 11 44 , adresy e-mail, odpowiednio: mazur@notar.pl ,
karczmarczyk@notar.pl (dalej jako „ADO”).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego
wynikającego z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U.2017.2291 t.j. z dnia
2017.12.11) oraz innych ustaw związanych z dokonywaniem czynności notarialnych,
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy
rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych z dokonywanymi
czynnościami notarialnymi;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia
roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat licząc od dnia dokonania
czynności, na podstawie art. 90 §1 ustawy Prawo o notariacie;
5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu
ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość dokonania czynności notarialnej,
9. do czasu dokonania czynności notarialnej, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną
sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu
danych,
10. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.