Kancelaria notarialna w grójcu

Wymagane dokumenty

Dokumenty i dane konieczne do dokonania czynności notarialnych:

 • do każdej czynności dokumenty tożsamości osób biorących udział w czynności (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
 • do umów zbycia i obciążenia praw i nieruchomości nabytych na podstawie dziedziczenia lub zawartej po dniu 01 stycznia 2007 roku umowy darowizny – zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn

Do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

 • numer księgi wieczystej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)

Do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

 • aktualne zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynika komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
 • numer księgi wieczystej jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa do lokalu
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)

Do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu:

 • numer księgi wieczystej
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku)
 • wypis z rejestru gruntów z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu na danym obszarze
  jeżeli istnieje konieczność odłączenia działki do nowej księgi wieczystej – wyrys z mapy ewidencyjnej dla danej działki, z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej

Do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy
 • numer PESEL spadkodawcy (dane z dokumentu urzędowego)
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku kobiet, które zmieniły nazwiska rodowe – odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • oryginał testamentu własnoręcznego lub wypis testamentu notarialnego, jeżeli testament był sporządzony
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku po spadkodawcy

Podczas dokonywania czynności notarialnej, notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie dokumentów: dowód osobisty, paszport, karta pobytu.